Geachte Redactie

Geachte redactie,

Het gebeurt niet vaak, maar met het lezen van het april-nummer brak mijn spreekwoordelijke klomp. In dit nummer testte u namelijk diverse typen stofzuigerzakken. Met stijgende verbazing heb ik kennis genomen van de resultaten van deze test. Sedert reeds twintig jaar ben ik leverancier van tientallen typen aan elektronicazaken in geheel Nederland. Ik weet dus waar ik het over heb, als het over stofzuigerzakken gaat. Mijn verbazing betreft vooral de methodiek van de test op de onderdelen ‘elasticiteit’ en ‘stofpenetratie’.
De elasticiteit van de stofzak werd door uw ‘deskundigen’ getest met behulp van de zogenaamde “Bohr-Schmitz”-test. Ik wil u er graag op wijzen dat deze test in de literatuur (‘Hoover weakly’ en het ‘Vakblad voor de stofzuigerbranche’) al enkele jaren als ‘niet toereikend’ wordt bestempeld, hoezeer ook deze test in het verleden regelmatig toegepast werd. De, terechte, kritiek op de Bohr-Schmitz-test betreft het feit dat de elasticiteit slechts op één moment gemeten wordt, vaak het moment dat de stofzak nog nooit gebruikt is. Juist de elasticiteit van stofzakken na bijvoorbeeld tien of twintig keer gebruik, is van fundamenteel belang voor de kwaliteit van het gehele stofzuigproces. Het hanteren van de Bohr-Schmitz-test impliceert dan ook een ernstige omissie in het testen van de kwaliteit van de stofzak alsmede een onnauwkeurigheid in de vaststelling van de bijdrage van de stofzak aan de kwaliteit van de stofzuiger.
Hier moet de zak in
Uw opmerkingen aangaande de relatie tussen de kwaliteit van de stofzak en het ‘zuiggemak‘ (een term die ik binnen de branche omwille van dubieuze connotaties niet snel in de mond zou nemen) kunnen om die reden dan ook moeilijk serieus genomen worden.

Wat betreft de stofpenetratie is vooral het gebrek aan methodiek opmerkelijk. Er wordt in de test gerept over ‘stofdeeltjes per cm2’ en ‘grootte van de penetratiegaten’ (opnieuw een term die ik binnen de branche omwille van dubieuze connotaties niet snel in de mond zou nemen). hierin moet het stof, zak.Zonder nadere toelichting, worden deze begrippen aangevoerd ter argumentatie van bijvoorbeeld de oordelen ‘beste koop‘ of ‘beste kwaliteit.’ Ik begrijp dat uw tests bij de meeste consumenten terecht veel vertrouwen genieten en zij zodoende geen drang hebben de technische aspecten van de tests tot zich te nemen. Toch wil ik er op wijzen dat ook voor de stofpenetratie geldt dat er veel incorrecte of onnauwkeurige methoden in omloop zijn. Mijn vermoeden is namelijk dat u de penetratie heeft getest met de ‘rotatie-torsie’-methode (ik leid dit af uit de begrippen die u omschrijft). Ik zal u de technische details verder besparen maar deze test is slechts toereikend voor de typen stofzak die onder een hoek van zestig graden ten opzichte van de motor in de stofzuiger geplaatst zijn. In praktijk dekt dit type stofzak ongeveer 40% van de stofzakmarkt.

Tot slot zou ik willen opmerken dat het testcriterium ‘duidelijkheid van de handleiding’ volstrekt niet relevant is omdat er voor stofzakken geen handleidingen bestaan. De beschrijving van de stofzak is steevast opgenomen in de handleiding van de stofzuiger. Op de conferentie van Wenen in 1996 is deze internationale afspraak van kracht geworden. Een feit waar u toch van op de hoogte had moeten zijn. Omdat u derhalve geen handleiding aangetroffen kunt hebben, neem ik aan dat dit gegeven verder geen invloed heeft op de relatieve scores voor de stofzakken in de test. Mocht dit wel zo zijn, dan verneem ik dat graag.
Het blijft  zuigen
Hoogachtend,
en vertrouwend op een bevredigende toelichting dan wel rectificatie,

Dhr. W. Kraal


Naschrift van de redactie:
Tegen zoveel expertise kunnen we niet op. We danken u hartelijk voor uw opmerkingen en zullen een en ander verwerken in de eerstvolgende stofzuigerzakken-test.
Wellicht dat u in de toekomst in ons panel voor deze test zou willen plaatsnemen? Dan is er voor ons in de toekomst ook ‘geen vuiltje meer aan de lucht’.

About rogier verkade